Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je i utvrdila Smjernice ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje od 2020.-2022. godine. Svrha ovog dokumenta je provođenje srednjoročne fiskalne strategije u proračunsku metodologiju, te uspostaviti snažniju vezu prioriteta Vladinih politika i proračuna za sljedeću godinu, kao i snažniju vezu između politika Vlade Hercegbosanske županije i politika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. U ovaj dokument involvirane su oblasti: makroekonomske pretpostavke i prognoze, projekcije prihoda i gornja granica rashoda proračunskih korisnika. Strateškim planom definiraju se pravci djelovanja ministarstava i županijskih uprava dok se proračunom definiraju programi, aktivnosti i projekti, te osiguravaju sredstava potrebna za njihovu realizaciju. Procjenjuje se da će Hercegbosanska županija u 2020. godini imati na raspolaganju 82.120.000,00 KM što je povećanje za 0,34 % u odnosu na Plan proračuna u 2019. godini. Porezni prihodi prema ovoj projekciji bit će veći za 5,22 % u odnosu na Plan. Ukupna javna potrošnja u Hercegbosanskoj županiji predstavlja blago povećanje od 0,34% u 2020. godini u odnosu na Proračun u 2019. godini. Prema konsolidiranoj Bruto bilanci na dan 31. prosinca 2018. godine ukupne kratkoročne obveze Hercegbosanske županije iznose 14.930.652,00 KM, a potraživanja su 11.368.744,00 KM. Okvirni prijedlog razine (plafoni) financijskih planova proračunskih korisnika u 2020. godini iznose 82.127.762,00 KM, u 2021. godini 83.398.899,00 KM i u 2022. godini 85.075.586,00 KM.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prijedloga izvršenja Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, koji će biti upućen u skupštinsku proceduru na daljnje postupanje. Ukupno ostvareni konsolidirani prihodi i primitci financiranja na dan 30. lipnja 2019. godine iznose 35.707.755,00 KM, što je 6,19 % ili u apsolutnom iznosu 2.081.657,00 KM više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine. U odnosu na Plan proračuna za 2019. godinu ostvareni prihodi i primitci za prvo polugodište 2019. godine iznose 43,63 %. Ukoliko se prihodi i primitci u drugom polugodištu nastave ostvarivati ovom dinamikom ukupan indeks izvršenja prihoda i primitaka na kraju 2019. godine iznosio bi 87,26 %. Rashodi i izdatci u provom polugodištu tekuće godine iznosili su 30.017.325,00 KM što je u odnosu na Plan proračuna izvršenje od 36,68 %, a u odnosu na izvršenje u prvom polugodištu prošle godine 93,95 %. Kapitalni izdatci su izvršeni u ukupnom iznosu od 1.273.969,00 KM, što u odnosu na Plan proračuna za 2019. godinu daje indeks od 49,15 %, a u odnosu na izvršenje istih u prvom polugodištu 2018. godine indeks izvršenja je 14,49 %. Udio kapitalnih izdataka u ukupnim rashodima i izdatcima Proračuna za prvo polugodište 2019. godine iznosi 4,24 %. Poziciju ostvareni rashodi i izdatci značajno umanjuje to što nisu doneseni pojedini programi za potpore – transfere što bitno utječe na razinu ostvarenog suficita Proračuna Hercegbosanske županije u provom polugodištu 2019. godine, te su u drugom polugodištu očekuje veći postotak izvršenje rashoda na pozicijama tekućih i kapitalnih potpora, te kapitalnih izdataka.

Donesena je nakon razmatranja prijedloga Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša F BiH s kriterijima raspodjele u iznosu od 725.000,00 KM. Sredstva su namijenjena za projekte i programe čijom realizacijom će se doprinijeti rješavanju aktualnih problema okoliša u Hercegbosanske županije. Donesen je i Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za provođenje Javnog poziva, odlučivanje o izboru korisnika, raspodjeli sredstava i praćenje namjenskog korištenja sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2019. godinu. Program utroška ovih sredstava realizirat će se temeljem raspisivanja Javnog poziva u skladu s ovim Programom.

Na sjednici Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera „Subvencije za veterinarstvo“ utvrđenim Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u iznosu od 100.000,00 KM. Razlozi za donošenje ove Odluke i Programa su prevencija, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti životinja na području Hercegbosanske županije, a prvenstveno zoonoza – zajedničkih bolesti ljudi i životinja.

Također, donesena je i Odluka o sufinanciranju Projekta „Zaštita pučanstva Hercegbosanske županije od bruceloze utvrđivanjem i uklanjanjem oboljelih životinja kao glavnih izvora infekcije“ u iznosu od 10.000,00 KM Zavodu za hranu i veterinarstvo u sastavu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, koji je odobren od strane „Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske“ temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH za 2019. godinu

Donijeta je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava Zavodu za hranu i veterinarstvo u sastavu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije u iznosu od 26.410,51 KM koja je donirala Vlada Republike Hrvatske za provedbu projekta „Zaštita pučanstva Hercegbosanske županije od bruceloze utvrđivanjem i uklanjanjem oboljelih životinja kao glavnih izvora infekcije“.

Vlada je donijela i Odluku o preraspodjeli sredstava između korisnika Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu u ukupnome iznosu od 16.000,00 KM.
Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije Vlada je donijela Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2019./20120. godinu u ukupnome iznosu od 450.000,00 KM sukladno podacima o broju učenika koji koriste prijevoz dobivenim od strane srednjih škola Hercegbosanske županije.
Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije donijeta je Odluka o odobravanju kapitalnih potpora osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM.

Razmatrana je i primljena k znanju Informacija sa sastanka pregovaračkih timova Vlade Hercegbosanske županije i Sindikata uposlenika MUP-a Hercegbosanske županije. Donesen je Zaključak da Pregovarački tim Vlade preuzme ulogu Mirovnog vijeća u pregovorima sa sindikatom MUP-a Hercegbosanske županije.