Danas je na sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera „Subvencije za veterinarstvo“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu u iznosu od 100.000,00 KM. Razlozi za donošenje ove Odluke su prevencija, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti životinja na području Hercegbosanske županije, a prvenstveno zoonoza-zajedničkih bolesti ljudi i životinja.

Donijeta je i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja kojom se usvaja Izvješće i Preporuka Povjerenstva za provedbu zajedničkih javnih nabava roba od 16. srpnja 2018. godine u provedenom otvorenom postupku zajedničke javne nabave goriva i lož ulja za korisnike Proračuna Hercegbosanske županije i broj obavijesti o nabavi s portala javnih nabava: 1152-1-2-3-2/17 u kojem je pristiglo sedamnaest pravovremenih ponuda. Ugovor za javnu nabavu goriva (LOT 1) za područje općine Livno dodjeljuje se ponuditelju: Pavić d.o.o. Žabljak b.b Livno za ponuđenu cijenu od 204.334,29 KM bez PDV-a kao prihvatljiva ponuda prema kriteriju  „ekonomski najpovoljnija ponuda“. U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo pravilno i potpuno izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja, te ocjenu prispjelih ponuda sukladno kriterijima iz Tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka ugovorno tijelo nije našlo razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili temelj za neprihvaćanje preporuke Povjerenstva za javne nabave.
Na temelju donesene Odluke prihvaćeno je Izvješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2017. godinu koje će biti upućeno u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije.

Nakon razmatranja Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Glamoč koji će također biti upućen u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije. Donijeta su i rješenja o imenovanju predsjednika i članova privremenih upravnih vijeća Doma zdravlja Kupres i Doma zdravlja Drvar koji se imenuju do okončanja natječajne procedure za izbor članova upravnih vijeća, a najduže na razdoblje od tri mjeseca od dana imenovanja.
Na sjednici Vlada je donijela Odluku o odobravanju raspisivanja Javnog oglasa za izbor:
– predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Kupres;
– predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar i
– jednog člana Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo.

Donijeta je Odluka o pokretanju postupka raspisivanja Javnog natječaja za radno mjesto direktora Uprave za civilnu zaštitu Hercegbosanske županije.
Temeljem donesene Odluke na sjednici dana je suglasnost za raspisivanje Javnog poziva za prijavu projekata udruga građana za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu.