Na prijedlog Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskoga rata Hrvatskoga vijeća obrane Hercegbosanske županije, Vlada je na početku jučerašnje sjednice razmatrala prijedlog Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi razvojačenim braniteljima Domovinskoga rata i jednoglasno donijela Odluku o usvajanju iste. Donošenjem Odluka Vlada je dala suglasnost na Programe utroška sredstava tekućih i kapitalnih prijenosa za 2021. godinu i to:
– Izdatci za vojne invalide, ranjene branitelje i obitelji poginulih branitelja i egzistencijalna novčana naknada razvojačenim braniteljima u iznosu od 400.000,00 KM,
– Kapitalne potpore pojedincima braniteljima u iznosu od 150.000,00 KM
– Potpore udrugama proisteklim iz Domovinskoga rata u iznosu od 150.000,00 KM.

Vlada je primila k znanju Informaciju o namjenskom utrošku sredstava potpore Ministarstva financija i trezora BiH od 29.1.2021. godine u iznosu od 112.240,00 KM. Sredstva su namjenski utrošena u cijelosti kao financijska pomoć za tekuće održavanje Domu zdravlja Drvar,  sukladno Programu utroška sredstava „Potpore zdravstvenim institucijama„ utvrđenog Proračunom  Hercegbosanske županije za 2021. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ.

U dijelu sjednice donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Dokument okvirnog proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje 2022-2024. godina.

Vlada je dala suglasnost na Program utroška sredstava iz namjenskih sredstava naknada za zaštitu okoliša za 2021. godinu, s kriterijima raspodjele Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ u iznosu od 650.000,00 KM. Sredstva su namijenjena za projekte i programe čijom realizacijom će se doprinijeti rješavanju aktualnih problema okoliša u Hercegbosanskoj županiji:

– Sufinanciranje projekata i programa upravljanja otpadom 550.000,00 KM i
– sufinanciranje izrade projektne i studijske dokumentacije za sansciju i zatvaranje postojećih općinskih deponija komunalnog odpada 100.000,00 KM.

Jednoglasno je donijeta Odluka o davanju odobrenja za provođenje javne nabave usluga izrade preostalog dijela Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije, Odluka o pokretanju postupka javne nabave usluga izrade preostalog dijela Prostornog plana za područje HBŽ kao i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za nabave usluga izrade preostalog dijela Prostornog plana za područje HBŽ na period od 20 godina.

Vlada Hercegbosanske županije je razmatrala, raspravljala te se upoznala sa sadržajem i na znanje primila Izvješće radnog tijela Vlade Hercegbosanske županije po predmetu hidro-geoloških istraživanja i dodjele koncesije gospodarskom društvu „DžE-CO“ d.o.o. Livno i gospodarskom društvu „Lara Natural“ d.o.o. Livno, te donijela Zaključak kojim će koncesionar „Lara Natural“ d.o.o. privremeno (do zauzimanja konačnog stava Vlade i određivanja po ovom koncesijskom predmetu) obustaviti sve aktivnosti pokrenute za hidro-geološko istraživanje u Livnu. Zatražiti će se i pisano očitovanje investitora  na predmetno Izvješće radnog tijela Vlade Hercegbosanske županije, nakon čega će Vlada Hercegbosanske županije donijeti konačan stav i odrediti se po istom predmetu. Vlada Hercegbosanske županije donijela je Zaključak kojim se zadužuje već spomenuto Radno tijelo da u rad uzme i istraži koncesijski predmet “Balkan Energy Wind” d.o.o.

Na koncu sjednice donesen je Zaključak u svezi inicijative za donošenje Zakona o proglašenju NP „Blidinje“. Ovim Zaključkom Vlada Hercegbosanske županije utvrdila je stav o Inicijativi Federalnog ministarstva okoliša i turizma o proglašenju Parka prirode Blidnje Nacionalnim parkom Blidinje te je opredjeljena za sustavno i cjelovito zakonsko, pravno i faktičko uređenje, definiranje, zaštitu i proglašenje područja nacionalnog parka Blidinje, pod uvjetom da se iz područja nacionalnog parka izuzmu šumom obrasla područja planine Vran u općini Tomislavgrad, sukladno stavu javnog poduzeća – Šumskog gospodarskog društva ”Hercegbosanske šume” d.o.o. te uz međusobni usuglašeni dogovor između Vlade FBiH, ŠGD-a „Hercegbosanske šume„ d.o.o. Kupres i općine Tomislavgrad utvrde granice nacionalnog parka.