Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava sve općine/gradove s područja Hercegbosanske županije da je dana 24. kolovoza 2021. godine objavilo Javni poziv za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije.

Za realizaciju ovog Programa osigurana su sredstva u iznosu od 800.000,00 KM.

Navedena sredstva su namijenjena za sufinanciranje projekata iz oblasti vodoprivrede, sukladno  članku 10. Zakona o vodama Hercegbosanske županije (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 8/15) i to za projekte poboljšanja stanja u oblasti upravljanja vodama, sufinanciranje izgradnje i održavanja vodnih objekata kao što su:

  • Zaštitni objekti na vodotocima koji pripadaju površinskim vodama II. kategorije – nasipi, obaloutvrde, uređena korita vodotoka, odvodni kanali, obodni (lateralni) kanali za zaštitu od vanjskih voda, odvodni tuneli, brane s akumulacijama, ustave, retencije, crpne stanice za obranu od poplava i drugi pripadajući objektu, kao i objekti za zaštitu od erozije i bujica i uređena korita vodotoka u urbanim područjima na površinskim vodama I. kategorije.
  • Objekti za odvodnjavanje – osnovna i detaljna odvodna kanalska mreža, crpne stanice za odvodnjavanje i drugi pripadajući objekti.
  • Vodni objekti za korištenje voda za: – vodoopskrbu ( izuzev za opću upotrebu voda) – brane i akumulacije, vodozahvati, bunari, kaptaže sa odgovarajućom opremom, postrojenja za pročišćavanje vode za piće, vodospreme i cjevovodi i drugi pripadajući objekti, – navodnjavanje – brane, akumulacije-lokve i pojilišta, dovodni kanali i tuneli, vodozahvatne građevine, crpne stanice, ustave, dovodna i razvodna mreža i drugi pripadajući objekti.
  • Vodni objekti za zaštitu voda od zagađivanja – kolektori za prijem i transport otpadnih voda, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ispusti u prijamnik i drugi pripadajući objekti i oprema, kao i ostalih aktivnosti vezanih uz poslove upravljanja vodama (izrada tehničke dokumentacije, podloga za izdavanje koncesija i dr.).

Korisnici sredstava planiranih prema ovom Programu su jedinice lokalne samouprave (općina/i grad) sa područja Hercegbosanske županije.

Realizacijom ovog Programa odnosno sufinanciranjem projekata iz oblasti vodoprivrede očekuje se unaprjeđene vodoprivredne infrastrukture i poboljšanje stanja u oblasti upravljanja vodama jedinice lokalne samouprave (općina/grad) sa područja Hercegbosanske županije.

Tekst Javnog poziva za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije i Obrazac za prijavu projekta/programa na Javni poziv možete preuzeti na sljedećoj poveznici https://www.vladahbz.com/javni-pozivi/