Share:

U Livnu i Tomislavgradu održane obuke te sastanci dvije fokus grupe za izradu Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2021- 2027

Dana 12. i 15. lipnja 2020. godine održane su dvije radionice na temu izrade strateških dokumenata sukladno Zakonu o planiranju i upravljanju razvojem te Uredbi o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH.

Na obukama je ukupno sudjelovalo 20-ak članova Županijskog odbora za razvoj te desetak skupštinskih zastupnika i zaposlenika Skupštine Hercegbosanske županije.

Održane obuke su imale za cilj predstaviti zakonski okvir, principe te administrativno-tehničke radnje kao i faze izrade strateških dokumenata.

Sudionicima sastanka fokus grupa predstavljen je i vremenski plan za izradu Strategije te su dogovoreni rokovi za dostavljanje podataka za izradu situacijske analize. Najavljene su i javne konzultacije prve faze dokumenta sredinom mjeseca srpnja.

U ovom trenutku su u Hercegbosanskoj županiji u tijeku izrade i tri općinske Strategije razvoja te su održani inicijalni sastanci, a dokumenti Općina Glamoč i Bosansko Grahovo su u fazi javnih konzultacija dok je u Drvaru općinski razvojni tim u fazi prikupljanja podataka za izradu situacijske analize.

Share:

Održan prvi sastanak novoimenovanog Županijskog odbora za razvoj (ŽOR-a) preko zoom platforme

Iako je pandemija korona virusa usporila i poremetila planirane redovne aktivnosti strateškog planiranja kao i izrade nove Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021-2027, u ponedjeljak, 27. travnja 2020. godine održan je prvi sastanak putem zoom platforme u suradnji s projektom integriranog lokalnog razvoja ILDP III, u kojem sudjeluje Vlada Hercegbosasnke županije, Vlada Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP).

Na sastanku je, pored dogovora o načinu funkcioniranja Odbora u budućnosti, razgovarano o modalitetima izrade nove integrirane županijske strategije razvoja za razdoblje 2021-2027. godine čiju izradu će podržati i Projekt integriranog lokalnog razvoja.

Na sastanku su predstavljeni i razmatrani izvještaji i preporuke dva bitna dokumenta u procesu planiranja razvoja kao i potrebe za dodatnim obukama kao i sljedeći koraci u procesu planiranja, provedbe i izvještavanja. Predstavljen je Izvještaj o evaluaciji Strategije razvoja 2016-2020. godine za razdoblje 2016-2018. godine, a također su razmatrani rezultati provedbe ove Strategije u 2019. godini. Sastanak je iskorišten i za prezentaciju EU4AGRI projekta kojeg provodi UNDP, te su predstavljene mogućnosti za potencijalne prijavitelje iz Hercegbosanske županije.

Unatoč otežanim uvjetima rada, sastanak je završio s bitnim preporukama o održavanju procesa rada i pojačanju aktivnosti u sljedećem razdoblju, prije svega na nadolazećoj izradi nove Strategije razvoja, uključujući  prethodno naučene lekcije.

Share:

Šesti Poziv za dostavljanje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava koja dodjeljuje BH Diaspora Marketplace fonda (BDM)

Cilj USAID-ovog  projekta “Diaspora Invest” je potaknuti ekonomski doprinos bosansko-hercegovačke dijaspore socioekonomskom razvoju zemlje. Jedan od načina na koji projekt „Diaspora Invest“ stimulira uključivanje BH dijaspore je putem natječaja za izradu poslovnog plana koji se organizira, a namijenjen je stvaranju novih prilika za zapošljavanje građana Bosne i Hercegobvine povećanjem ulaganja dijaspore u BiH. BDM za cilj ima pružiti podršku za najmanje 70 malih i srednjih poduzeća u ranoj fazi razvoja, koja surađuju sa dijasporom po utvrđenim kriterijima, te kreirati 250 novih radnih mjesta u potpomognutim poduzećima. Pored toga, očekuje se da će ova bespovratna sredstva doprinijeti porastu direktnih investicija dijaspore za najmanje 7 milijuna USD, a u skladu s utvrđenim indikatorima kao što su doprinosi kroz novčane doznake i financiranje kapitala u svrhu ulaganja u stalna sredstava, prijenos znanja iz dijaspore, uvođenje novih tehnologija, te poticanje preusmjeravanja dijela transfera novčanih doznaka prema ulaganjima i razvoju poduzeća.

Poziv je otvoren  od 27. veljače 2020. godine do 31. ožujka 2020. do 16.00 sati.

Više informacija o pozivu, načinu prijave i ostalim uvjetima za sudjelovanje možete naći na web stranici projekta Diaspora invest na http://diasporainvest.ba/preview/bespovratnasredstva ili OVDJE.

https://www.linkedin.com/company/36163626/admin/

Share:

Inovativnim poduzećima na raspolaganju fond od 750.000 EUR bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva u iznosu od 750.000 EUR iz Challenge fonda ponovo su na raspolaganju gospodarskim subjektima sa inovativnim poslovnim idejama, proizvodima ili uslugama iz Bosne i Hercegovine i Švedske. Peti javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava otvoren je do 24. ožujka 2020. godine do 16.00 sati. Za potencijalne korisnike iz kategorije start up-a, koji su registrirani najmanje šest mjeseci, predviđen je maksimalni iznos granta od 10.000 EUR, dok korisnici iz kategorije zrelih gospodarskih subjekata do 250 zaposlenih, koji obavljaju djelatnost duže od dvije godine, mogu računati na podršku u maksimalnom iznosu do 30.000 EUR. Prijavitelji moraju osigurati minimalno vlastito sudjelovanje od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta, čija realizacija ne može trajati duže od godinu dana.

Sve pristigle prijave ocjenjivat će se u skladu s osnovnim kriterijima – inovativnost, izvodljivost i održivost poslovne ideje i društvena korist. Prijave na ovaj poziv podnose se isključivo u elektronskoj formi na web stranici www.c2c.ba u skladu s uputstvima koja se nalaze u dokumentu Smjernice za aplikante/prijavitelje. Ovaj dokument je sastavni dio Aplikacijskog paketa kojeg možete preuzeti OVDJE ili na stranici Challenge Fund-a, https://c2c.ba/

Challenge Fund uspostavljen je u okviru projekta „Challenge to Change“ koji financijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju /Sida/, a provode ga, kroz četiri godine, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Razvojna agencija Republike Srpske (RARS). Partner u projektu je i regija Ostergotland, Istočna Švedska. Ovo je posljednji poziv planiran u okviru projekta. U okviru prethodna 4 poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz Challenge fonda prijavila su se 2.074 aplikanta.

Do sada je ugovoreno 110 korisnika, a vrijednost dodijeljenog granta je 2.500.866 EUR. U tijeku je potpisivanje ugovora s još 38 korisnika kojima će biti dodijeljeno oko 844.000 EUR bespovratnih sredstava.

https://www.linkedin.com/company/36163626/admin/

Share:

Objavljen Izvještaj o evaluaciji Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2016.-2018. godina

Izvještaj o provedenoj evaluaciji Strategije razvoja HBŽ za razdoblje 2016-2018 usvojen je na 10. proširenoj sjednici Županijskog odbora za razvoj (ŽOR-a) i konzultiran s članovima Vijeća za razvoj (ŽVR) Hercegbosanske županije, te je primljen k znanju na 76. sjednici Vlade.

U skladu sa zakonodavnim okvirom o planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, tijekom provedbe Strategije potrebno je provesti najmanje jednu evaluaciju. Evaluacija se provodi s ciljem pružanja blagovremenih i relevantnih informacija potrebnih za pregled do tada postignutih rezultata kao i određivanja razvojnih prioriteta i strateških pravaca i unapređenja javnih politika korištenjem rezultata Evaluacije strategije

Proces evaluacije je izvršen tijekom razdoblja rujan-studeni 2019. godine, a temeljio se na analizi provedenoj na setu evaluacijskih pitanja grupiranih u pet tema prema pet ključnih kriterija evaluacije (relevantnost, efektivnost, efikasnost, utjecaj i održivost). Evaluaciju je uradio vanjski konzultant, a podršku procesu evaluacije je pružio Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajednički projekt Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP).

Više informacija i sam dokument Izvještaja o evaluaciji možete naći u rubrici Dokumenti Strategije razvoja 2016-2020 ili OVDJE .

Web: http://www.vladahbz.com/strategija-razvoja/

Linked In: https://www.linkedin.com/company/36163626/admin/

Share:

Izrada Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2027. godine

Nakon razmatranja Prijedloga, Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2027. godine. Kako Zakon o planiranju i upravljanju razvojem u FBiH nalaže,  Odluku o pokretanju izrade Strategije razvoja potrebno je donijeti najkasnije 12 mjeseci prije završetka prethodnog planskog ciklusa.

Nositelj procesa izrade ove Strategije su Stručne službe Vlade Hercegbosanske županije-Sektor za razvoj.

Vlada Hercegbosanske županije imenovat će županijski odbor za razvoj (ŽOR) kao operativno, izvršno i koordinacijsko tijelo zaduženo za vođenje procesa izrade Strategije razvoja. U izradu Strategije i razvojne procese biti će uključeni svi akteri razvoja: javni sektor, privatni sektor, civilno društvo i lokalna zajednica.

U procesu izrade Strategije primjenjivat će se načela razvojnog planiranja i upravljanja razvojem a Strategija će sadržavati prioritete prostornog razvoja županije kao i razvojne pravce definirane u  strateškim dokumentima Federacije, dokumentima relevantnim za procese integracija u EU, uključujući Agendu 2030.

Strategije razvoja također  služe kao osnovni  dokumenti za izradu sektorskih strategija, Dokumenta okvirnog proračuna (DOP-a), Programa javnih investicija (PJI), Programa rada Vlade za mandatno razdoblje,  trogodišnjih  planova rada županijske uprave i godišnjeg programa rada Vlade.  Strategija županije služi i kao podloga za izradu Strategija razvoja jedinica lokalne samouprave.

Izrada će se odvijati po predviđenim fazama strateškog planiranja:

  1. Izrada strateške platforme
  2. Određivanje prioriteta i mjera
  3. Identifikacija strateških projekata
  4. Provjera međusobne usklađenosti strateških dokumenata u Federaciji
  5. Izrada indikativnog financijskog okvira za provođenje Strategije
  6. Definicija načina provođenja, praćenja, izvještavanja i evaluacije strateških dokumenata
  7. Usvajanje Strategije uz prethodno provedene konzultacije.

http://www.vladahbz.com/strategija-razvoja/

https://www.linkedin.com/company/36163626/admin/

Share:

Održan seminar na temu upravljanje razvojem za izabrane županijske dužnosnike Skupštine Hercegbosanske županije

Seminar na temu upravljanja razvojem za izabrane županijske dužnosnike, održan je u petak, 29.studenog 2019.godine  u skupštinskoj dvorani u Tomislavgradu u organizaciji Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP III).

Modul seminara bio je usmjeren na izabrane skupštinske zastupnike te na načine kako da Skupština preuzme aktivniju ulogu u upravljanju razvojem. Seminar je vodio prof. dr. Bahrija Umihanić, a prisutni su bili  i NasirNalić predstavnik ILDP-a, zastupnici u Skupštini Hercegbosanske županije, djelatnici Stručne službe Skupštine i djelatnici Sektora za razvoj Stručnih službi Vlade Hercegbosanske županije.

U uvodu su predstavljeni zakonski akti i uredbe koje su bitni za planiranje i upravljanje razvojem, te organizacija poslovanja za razvojno planiranje i upravljanje razvojem kao i uloga Skupštine u istim. Ciljevi održivog razvoja i potreba njihove integracije u strateške dokumente bili su drugi dio predavanja, dok je treći dio izdvojio ključne aspekte i procese upravljanja razvojem.Naglasak je bio na procesima,koordinirajućim strukturama, funkcijama te mjestom i ulogom županijskih zastupnika u procesima izrade, donošenja i implementacije strateških dokumenata.

Zastupnici su također dobili prijedlog na koji način Radna tijela Skupštine trebaju u svoj djelokrug rada uvrstiti i Strategiju razvoja, Akcijske planove, Izvješća o razvoju te ostale razvojne dokumente. Također za ovu svrhu pripremljene su i liste za provjeru, odnosno alati koje radna tijela mogu koristiti kod budućih poslova donošenja i implementacije strateških dokumenata.

Seminar je održan u sklopu obuka Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP III), koji predstavlja zajednički projekt Vlade Švicarske, Vlade Kraljevine Švedske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini a implementira se i u Hercegbosanskoj županiji u razdoblju 2017-2021.

 

Share:

Vlada donijela Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o razvoju s provedbom Strategije razvoja Hercegbosanske županije za 2018. godinu

Na svojoj 70. sjednici, održanoj 19. studenoga 2019. godine,  Vlada Hercegbosanske županije na prijedlog Županijskog odbora za razvoj (ŽOR-a) Vlada je donijela Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o razvoju s provedbom Strategije razvoja Hercegbosanske županije za 2018. godinu.

Svrha godišnjeg izvješća o razvoju županije je da pruži pregled ostvarivanja razvojnih ciljeva i provedbe Strategije, ali i da prati stupanj razvijenosti županije. Izvješćem se prate osnovni makroekonomski pokazatelji u županiji, te stupanj provedbe mjera definiranih integriranom strategijom razvoja.

Izvješće se sastoji od dva dijela. Prvi dio se odnosi  na stupanj provedbe i ispunjenosti razvojnih mjera i postignuće ciljeva definiranih u Strategiji, a drugi dio se odnosi na praćenje makroekonomskih pokazatelja razvijenosti županije.

Svrha praćenja je da se na temelju izvještaja iniciraju postupci revizije ili ažuriranja trogodišnjeg akcijskog plana ukoliko je potrebno, odnosno da se upravlja razvojem kroz integriranu Strategiju  te radi na ažuriranju i revidiranju čim se ukaže potreba za istim.

Planiranje i upravljanje razvojem proces je kojega mnogi u društvu ali i veliki broj ljudi u administracijama nisu još uvijek svjesni a ni za njega spremni.

Kako se može vidjeti u podacima dostavljenim od strane nadležnih institucija, ukupna vrijednost provedenih projekata u 2018. godini  iznosi 13.401.578 KM, od čega  SC 1 6.206.261 KM, SC 2 2.673.758 KM i za SC 3 4.521.559 KM.

Od ukupno  planiranih sredstava prema izvorima financiranja u SC1  vlastita sredstva su 5.895.725 KM, drugi proračunski izvori  i EU fondovi 310.536; SC 2  vlastita  sredstva iznose 616.663 KM ostali 2.057.095 KM a SC 3 vlastiti 4.504.670 KM  a ostali i EU 16.889 KM.

Realizacija financijskih sredstava u postotcima iznosi 82% ukupno, te za SC 1 iznosi 96,4%, SC2 55,1% i SC3 89,4% , dok je po broju  aktivnosti realizirano 80 % ukupno planiranih aktivnosti.

Kompletan Izvještaj o razvoju za 2018. godinu možete naći u rubrici dokumenti Strategije razvoja ili OVDJE.

Share:

U Livnu održana dvodnevna radionica s glavnim naglaskom na regionalni i ruralni razvoj

2Dvodnevna radionica pod nazivom “Razvojne politike u F BiH u kontekstu pridruživanja EU – Programi, projekti, fondovi- Regionalni i ruralni razvoj održana je u ponedjeljak i utorak 13. I 14. 2.2017. godine u PTC Forum u Livnu.

Poljoprivredni proizvođači, predstavnici mjesnih zajednica, predstavnici županijskih i općinskih institucija te zainteresirani pojedinci tijekom radionice koju su vodili konzultanti u okviru regionalnog i ruralnog razvoja Ivana Laginja i Nenad Kocmur bili su u prilici čuti više o putu Hercegbosanske županije u europskim integracijama te kako se na vrijeme pripremiti za procese koji slijede.

Predstavljene su razvojne politike prvenstveno u pogledu poljoprivrednog i ruralnog razvoja, regionalnom razvoju te uloge lokalnih i regionalnih razvojnih institucija.

Također su predstavljeni obrasci za prikupljanje projektnih ideja kao i aktualni natječaji Europske komisije za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj lokalne infrastrukture.

Savjetnica predsjednika Vlade za gospodarstvo i financije, Ivana Mišković nazočnima je predstavila Strategiju razvoja Hercegbosanske županije 2016.- 2020.godine, kao i buduće strukture razvoja u Hercegbosanskoj županiji kroz Razvojnu agenciju i Stručnu službu za razvoj i europske integracije koje će u narednom razdoblju biti vodeće institucije za razvoj županije.

Održana radionica organizirana je u sklopu projekta “Podrška procesu europskih integracija u Federaciji BiH” kojeg u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Hercegbosanske županije provode Public Administration International i Vanjskopolitička inicijativa BiH, a financira Good Governance Fund iz Velike Britanije.

FOTOGALERIJA

 

Share:

Održana prezentacija Strategije razvoja Hercegbosanske županije

1U  sklopu projekta „Mogu sam!” u ponedjeljak je, 1. kolovoza, u prostorijama Udruge paraplegičara i oboljelih od dječje paralize u Livnu održan okrugli stol na kojem je između ostalog predstavljena i Strategija razvoja Hercegbosanske županije 2016.-2020. Na okruglom stolu su sudjelovali predstavnici udruga Koalicije organizacija osoba s invaliditetom „Zajedno možemo” zajedno s drugim udrugama s područja županije.  Strategiju je predstavila Ivana Mišković, koordinatorica za provedbu Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2016.-2020.

Kroz prezentaciju usvojenog dokumenta Strategije, poseban je naglasak stavljen na mjeru razvoja sustava socijalnih usluga i aktivnostima koje udruge mogu i trebaju vezati za ostvarenje osnovnih prava svojih članova a navedeni su u Strategiji razvoja.

Također je bilo riječi i o načinima na koji udruge mogu vezati svoje aktivnosti za razvojnu Strategiju, izraženo i nezadovoljstvo načinom na koji su Udruge sudjelovale u izradi Strategije te je zaključeno da će se u narednom razdoblju raditi na uključivanju osoba s invaliditetom u provedbu Strategije.