Share:

Obavijest

Ministarstvo financija  Hercegbosanske županije izvršilo je isplatu  za mjesec  svibanj plaća, poreza, doprinosa i  toplog  obroka za sve korisnika  Proračuna Hercegbosanske županije.

Share:

Ministarstvo gospodarstva apliciralo na drugi poziv Programa za Jugoistočnu Europu

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije  apliciralo je na drugi poziv Programa za Jugoistočnu Europu sa projektom pod nazivom “Mehanizam za poticanje inovacija u Jugoistočnoj Europi” odnosno “Mechanism for fostering innovation in South East Europe”. U projektu sudjeluje 15 partnera iz 12  država, a vodeći partner je Javna agencija za tehnologiju Republike Slovenije. Vrijednost projekta (za BiH) iznosi 69.500 eura, a  Europska unija financirat će projekt u  iznosu od  85% sredstava, dok će Ministarstvo gospodarstva snositi 15% troškova  od ukupne vrijednosti projekta.

 Ministarstvo gospodarstva trenutno priprema popratnu dokumentaciju potrebnu za potpisivanje ugovora o sufinanciranju s predstavnicima  Europske unije u Bosni i Hercegovini, nakon čega bi trebalo uslijediti potpisivanje ugovora i transfer prve tranše u iznosu od 92.433 KM, što je 80% sredstava koje osigurava donator, odnosno EU. Projektom je također planirano upošljavanje jedne osobe koja će raditi na projektu  i koja će se u potpunosti financirati iz sredstava Europske unije. Ovo je drugi projekt koji je omogućio upošljavanje iz sredstava Europske unije, budući da je projektom SARMa također uposlena jedna osoba koja se financira na ovaj način.

Share:

Obavijest

S obzirom na veliko zanimanje voćara, sektor za poljoprivredu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije voćarima savjetuje sljedeće:

Nasade jabuka potrebno je zaštititi od uzročnika čađave krastavosti primjenom jednog od kontaktnih pripravaka na osnovi mankozeba (Dithane M-45, Star 80 WP, Pinozep M45),metirama (polyram DF), propineba (Antracol WP 70, Župineb S-70) ili kaptana (Captan 80 WG, Merpan 80 WDG, Stoper). Za zaštitu od pepelnice mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora ili strobilurinski pripravci (Strobi WG, Zato 50 WG, Tercel). Za zaštitu protiv jabučnog savijača koristiti jedan od insekticida: Calypso SC 480, Reldan 40 EC, Lino, Rely 40 ili Mospilan.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

  

Share:

Vlada Hercegbosanske županije ne prikriva dug od 14 milijuna KM

Ministarstvo financija Hercegbosanske županije vezano za revizorsko mišljenje Proračuna Hercegbosanske županije za 2010. godinu, a  koje se u posljednje vrijeme pojavilo u medijima u kojim je naglašen dug Hercegbosanske županije od 14 milijuna KM priopćava sljedeće:

U revizorskom mišljenju o izvršenoj reviziji financijskih izvješća Proračuna Hercegbosanske županije za 2010. godinu revizori su izrazili mišljenje da se ne može potvrditi stanje obveza pa samim tim i iznosa raspoređenog viška rashoda nad prihodima u financijskim izvješćima obzirom da nisu iskazane obveze utvrđene od strane Porezne uprave FBiH u iznosu ne manjem od 14. 229.777 KM,  iste se odnose na neizmirene obveze za poreze i doprinose u ranijim razdobljima osnovnih i srednjih škola i Ministarstva unutarnjih poslova.

Nije sporno da postoje neizmirene obveze za poreze i doprinose osnovnih i srednjih škola i MUP-a Livno koje se odnose na razdoblja 1. 1. 2000.- 31.12. 2004. godine i razdoblje 2005.-2006. godine.

Sporan je iznos obveza i nositelja obveza.  Naime, Porezna ispostava je Rješenjem od 7.7. 2005. godine naložila Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa da izvrši uplatu poreznih obveza utvrđenih Zapisnikom o izvršenom nadzoru u školama u sveukupnom iznosu od 9.434.132, 77KM na koji se obračunala zatezna kamata što je povećalo iznos obveze na iznos od 11.299.944 KM  na što je Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa ulagalo žalbe, a u 2010. godini  pokrenulo upravni spor koji još nije okončan.

Obveze za poreze i doprinose iz navedenih ranijih razdoblja izvršavale su se sukladno mogućnostima Proračuna za porezne obveznike osnovne i srednje škole i rasknjižavale u poreznim ispostavama na evidencijama obveza svake pojedine škole.  Evidencije u glavnoj knjizi Riznice su mnogo manje i Ministarstvo financija smatra  da se iste mogu uknjižiti ali bi izrazile nerealno negativan financijski rezultat za proračunsku 2010. godinu.

U 2010. godini temeljem ovih obveza  održano je nekoliko sastanaka s predstavnicima županijske Porezne uprave i dogovoreno usklađivanje evidencija koje se odnose na obveze iz ranijih razdoblja 2000.-2004. za porezne obveznike osnovne i srednje škole i MUP Livno. Po usuglašenom stanju pristupit će se daljnjem rješavanju problema oko plaćanja dužnih obveza

Share:

Obavijest

Obavještavaju se prijevoznici sa prostora Hercegbosanske županije koji žele sudjelovati u raspodjeli jednokratnih međunarodnih dozvola za treći (3) kvartal u 2011. godini,da su dužni najkasnije do 15.06.2011. godine javiti se na „JAVNI OGLAS“ raspisan od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Uvjeti natječaja mogu se naći na WEB stranici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija :http://www.fmpik.gov.ba u djelu izbornik-cestovni promet i sigurnost +bilateralne dozvole, nalaze se slijedeći dokumenti:Kriteriji i uvjeti za raspodjelu, Izjava o ispunjavanju uvjeta, Zahtjev za dodjelu bilateralnih transportnih dozvola-List br:                   Vrste i broj dozvola koje se dijele prijevoznicima.

Prijevoznici koji se ne jave na „JAVNI OGLAS“ gube pravo na dobivanje jednokratnih međunarodnih dozvola za sljedeće razdoblje u kalendarskoj 2011. godini.

Share:

Isplaćene novčane pomoći za socijalno ugrožene osobe

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije isplatilo je jučer novčane pomoći za mjesec travanj  za  socijalno ugrožene osobe. Pomoćnik ministra za socijalnu skrb Milan Mihaljević izjavio je  da se socijalne  pomoći isplaćuju redovito,  ali zbog  tehničkih problema sa sustavom plaćanja  zadnja uplata  kasnila je  tjedan dana.

Ovu vrstu socijalne  pomoći  u iznosu od 100 KM  prima   oko 970 korisnika na području  Hercegbosanske županije. Mihaljević je dodao da Hercegbosanska županija iako se u Federaciji BiH  ubraja u županije sa manjim Proračunom na ime naknada za socijalno ugrožene izdvaja po 100 KM, kao i županije sa znatno većim Proračunom poput Sarajevske i Tuzlanske županije.

 Ministarstvo   je isplatilo   i nakade za uposlene majke rodilje za prošlu godinu i  naknade u iznosu od 200 KM za  neuposlene majke rodilje.  Naknade za  civilne žrtve rata isplaćene su za ožujak, a sljedeći tjedan bit će isplate naknada i  za mjesec travanj.  

Share:

U rubrici aktivni natječaji objavljen javni poziv

U rubrici  aktivni natječaji objavljen je poziv nevladinim organizacijama  i udruženjima građana za podnošenje prijedloga projekata u sektoru zaštite životne sredine/okoliša.

 

Share:

Proračun je uglavnom egzistencijalni

Skupština Hercegbosanske županije usvojila je Proračun Hercegbosanske županije za 2011. godinu. Ukupno planirani prihodi iznose 65.279,056,00 KM i veći su za 7, 49% u odnosu na Proračun za 2010. godinu, a veći su svega 5,89% u odnosu na ukupno izvršenje Proračuna za proteklu godinu. Ima li se u vidu da će prihodi od neizravnih poreza (PDV-a), koji čine najveću stavku u ukupnim prihodima Proračuna,  sukladno naputku Vlade FBiH o pravu na raspored ovih prihoda za našu Županiju porasti za 5,15% u odnosu na prošlu godinu jasno je da je ovakva projekcija prihoda ostvariva.

Kako je pojasnio pomoćnik ministra za Proračun Jozo Ursa, izvršavanje rashoda teško je predvidjeti. “Navedenim prihodima pokušali smo zatvoriti sve rashode i izdatke kako je predviđeno u ovom Proračunu. Osnova značajka kod ove kategorije je ta da se i daje znatna sredstava usmjeravaju na bruto plaće i naknade uposlenih u ovom Proračunu to je 60,53% i 5,3% doprinosa poslodavaca ”-kazao je Ursa. Ursa je dodao da će o mgućem rebalansu Proračuna odlučiti nova Vlada,  tek kada se detaljno upozna sa njegovom strukturom.
“Mislim da većih korekcija ne može biti jer za veće izdatke trebaju nova sredstava. Postupak izmjene i dopune Proračuna prema Zakonu o proračunima u Federaciji BiH isti je kao i postupak donošenja Proračuna. To znači da se proračunskim korisnicima mora dati precizna Instrukcija za izradu vlastita plana koji se konslolidira u zajednički Proračun. U našem slučaju to znači da je potrebno donijeti županijski Zakon o plaćama u organima vlasti, Zakon o plaćama policijskih službenika, Zakon o radu državnih službenika i namještenika i Uredbu o naknadama koje nemaju karakter plaće. Dakle, prije izrade kvalitetnog rebalansa, treba stvoriti kvalitetnu podlogu, a ne samo zahtijevati izmjene i dopune, te stavljati Ministarstvo financija u nemoguću misiju.

U svakom ministarstvu treba napraviti i provesti kvalitetnu sektorsku strukturu potrošnje, ugraditi je u svako ministarstvo,  napravit i provesti kvalitetnu sektorsku strukturu potrošnje, ugraditi je u svoje zahtjeve (planove) i takve dostaviti Ministarstvu financija na konačnu obradu. Po zakonu odgovorno osoba ministarstva (ministar) odgovoran je za svoje ministarstvo i niže potrošačke jedinice. Ministar financija odgovoran je za rad svoga ministarstva, a ne za sve i svašta”- kazao je Ursa.
Pomoćnik ministra za Riznicu Mara Sučić potvrdila   je da se sva prikupljena sredstava (prihodi) od 1. travnja 2011. godine nalaze na tranakcijskim računima Riznice.

“Dakle, od tada do danas nije potrošena niti jedna KM prihoda iz tog vremena. Odluka o privremenom financiranju potpuno je ispoštovana. Po prestanku važenja Odluke o privremenom financiranju HBŽ za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2011. godine prestalo je pravo korisnika Proračuna da stvaraju rashode na teret proračunskih sredstava do donošenja Proračuna za 2011. Godinu. Isplate su izvršene samo za rashode plaća, toplog obroka i troškova prijevoza za ožujak i druge obveze nastale do 1. travnja 2011. godine koje su računovstveno evidentirane u sustavu FIMS i teretile sredstva iz Odluke o privremenom financiranju Hercegbosanske županije.  Rashodi se nisu mogli unositi u sustav FIMS nakon isteka važenja navedene Odluke. Prva plaćanja sredstvima iz drugog kvartala bit će u utorak 17. svibnja kada počinjemo sa isplatom plaća za sve korisnike proračuna i plaćanjima kako je utvrđeno u Zaključku Skupštine”- kazala je Sučić. 

Share:

Usvojena Odluka o isplati regresa

Danas je održana 104. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je Vlada donijela Odluku o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva i odobravanje Studije opravdanosti dodjeljivanja koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine pijeska i šljunka, na području općine Tomislavgrad lokacija Potkose.

Odlukom se obvezuje koncesionar da u roku od 90 dana od dana potpisivanja ugovora o koncesiji izradi Studiju zaštite okoliša.
Vlada je razmatrala i usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama – vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2010. godinu. Vlada je usvojila i Odluku o isplati naknade za korištenje godišnjeg odmora, regresa, u iznosu od 400 KM za sve uposlenike kod korisnika Proračuna za 2010. godinu. Također, usvojena je Odluka o naknadi za godišnji odmor sucima, tužiteljima i stručnim suradnicima koji obavljaju sudačku funkciju na području Hercegbosanske županije. Ukupna visina naknade za godišnji odmor sucima i tužiteljima, sukladno važećim propisima, iznosi 1.200 00 KM, a stručnim suradnicima koji obavljaju sudačku funkciju 600.00 KM.

Vlada je dala suglasnost ministru pravosuđa i uprave Slavku Materiću za raspisivanje natječaja za notare na području Hercegbosanske županije. Natječaj će biti raspisan za jednog notara u općini Tomislavgrad i jednog notara u općini Drvar.

Razmatrana je i informacija o realizaciji projekta nabave medicinske opreme za potrebe zdravstvenih ustanova na području Hercegbosanske županije i revitalizacije operativnih dvorana u županijskoj bolnici u Livnu i to putem austrijskih kreditnih aranžmana. Vlada je podržala realiziranje ovog projekta i uputila inicijativu Ministarstvu financija i trezora BiH i Federalnom ministarstvu financija da sukladno ratificiranim međunarodnim financijskim sporazumima pomogne Vladi Hercegbosanske županije u realiziranju navedenog projekta.

Usvojena je Odluka o prihvaćanju Amandmana potpredsjednika Skupštine Hercegbosanske županije Jasenka Tufekčića na prijedlog Zakona o prostornom uređenju Hercegbosanske županije.

Također, usvojena je i Odluka o izdvajanju 10.000 KM za potporu Obrtničkoj komori, a razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa odgođeno je za sljedeću sjednicu.

Share:

U pripremi dva projekta za drugi poziv Programa IPA

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije priprema dva nova projekta s kojima planira aplicirati na drugi poziv Programa IPA Prekogranična suradnja BiH – Hrvatska, koji se očekuje do kraja svibnja 2011. godine.

U sklopu prvog projekta planira se izgradnja šetnice oko Buškog jezera na dionici Grabovica – Karmel Sv. Ilije. Neki od partnera koji će biti uključeni u projekt su Regionalna razvojna agencija za ekonomski razvoj iz Mostara REDAH i Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA. U suradnji sa Razvojnom agencijom Zapadnohercegovačke županije i sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja priprema se i projekt mapiranja turističkih lokacija na planinama Dinari i Kamešnici, kao i obilježavanje planinarskih staza u svrhu turističke promocije.