Share:

Dnevni red 20. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 7. prosinca 2017. godine u 9 sati održat će se 20. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 19. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o utrošku (raspodjeli) sredstva iz Programa utroška sredstava kapitalnih transfera “Potpora općinama – vodoprivreda” utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu;
 3. Razmatranja prijedloga Odluke  o usvajanju Programa utroška sredstava i raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o određivanju prioriteta za IPA II 2018. godine – državni Program;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava, Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije kao financijsku pomoć Udruzi žena oboljelih i liječenih od karcinoma dojke „Bistrica“ Livno;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava  Udruzi „Budi zdrav ko dren“;
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za potporu Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata H-B podružnica Kupres;
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju ovlasti za potpisivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u Hercegbosanskoj županiji;
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja;
 10. Razmatranje Inicijative Neovisnog strukovnog sindikata djelatnika uposlenih u zdravstvu Federacije  BiH;
 11. Razmatranje Informacije glede reprezentativnosti Sindikata liječnika Hercegbosanske županije;
 12. Tekuća pitanja.

 

Share:

Dnevni red 18. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 23. studenoga 2017. godine u 9 sati održat će se 18. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 17. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa rasporeda sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH s kriterijima raspodjele;
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava  općini Glamoč  za suorganizaciju međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2017. godinu;
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za raspisivanje Javnog poziva za prijavu projekata udruga građana za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2017. godinu;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih  sredstva Dječjem vrtiću „Leptirići“ Glamoč;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih  sredstva u Hrvatskoj glazbenoj uniji  Široki Brijeg kao financijska potpora za nastup na 23. Sajmu knjiga i autora u Istri – „Sa(n)jam knjige“;
 7. Razmatranje i davanje Mišljenja na Nacrt Sporazuma i Nacrt amandmana Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o socijalnom osiguranju;
 8. Razmatranje Zahtjeva za financijsku pomoć Udruge učitelja, učenika i roditelja „Polje-eko“ Glamoč;
 9. Razmatranje Informacije u svezi s razmatranjem Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva u Hercegbosanskoj županiju;
 10. Razmatranje prijedloga odluka o izvršavanju sudskih presuda Ustavnog suda Federacije BiH;
 11. Tekuća pitanja.

 

 

Share:

Dnevni red 17. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 16. studenoga 2017. godine u 9 sati održat će se 17. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 16. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prednacrta Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu;
 3. Razmatranje prednacrta Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu;
 4. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Hercegbosanske županije;
 5. Razmatranje prednacrta Zakona o športu u Hercegbosanskoj županiji;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o raspisivanju Oglasa za izbor i Imenovanje članova Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije;
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju raspisivanja javnog oglasa za izbor člana Upravnog vijeća Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz Hercegbosanske županije;
 8. Razmatranje Izvješća o radu Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije za 2016. godinu i Zahtjeva o dodjeli financijskih sredstava;
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Udruzi za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u BiH „Stećak“;
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Udruzi za zaštitu prirode i okoliša Kongora kao financijska potpora za organiziranje 9. Planinarskog križnog puta mladih;
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Općini Drvar kao financijska potpora za rekonstrukciju dvorane za tjelesni odgoj u OŠ „Drvar“;
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za troškove liječenje za Žarka Bošnjaka;
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za obilježavanje 25. obljetnice Udruge specijalne policije;
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava u svrhu županije u svrhu financijske pomoći Udruženju građana „Moj Drvar“ iz Banja Luke za organizaciju tradicionalne večeri Drvarčana u Banja Luci;
 15. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2017. godini Odluke o odobravanju financijskih sredstava;
 16. Razmatranje prijedloga za imenovanje ravnatelja policije/policijskog komesara u MUP-u Hercegbosanske županije;
 17. Razmatranje Informacije o Programu zapošljavanja u 2017. godini koje je provodio Federalni zavod Sarajevo u suradnji sa Županijskim zavodom za upošljavanje Hercegbosanske županije;
 18. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu II dio;
 19. Suglasnost na izdatke za obuku – Ministarstvo unutarnjih poslova;
 20. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa potpore sektorima prerađivačke industrije za 2017. godinu;
 21. Razmatranje rješenja za imenovanje upravnih vijeća zdravstvenih ustanova i Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije;
 22. Razmatranje Informacije o tijeku pregovora Pregovaračkog tima Vlade Hercegbosanske županije i sindikata MUP-a Hercegbosanske županije;
 23. Razmatranje tehničkih finalizirana poglavlja upitnika Europske komisije;
 24. Tekuća pitanja.

 

Share:

Dnevni red 16. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 9. studenoga 2017. godine u 9 sati održat će se 16. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi općine Bosansko Grahovo (dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 15. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje tehnički finaliziranih poglavlja Europske komisije;
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za uplatu sredstava za sufinanciranje projekata Institutu za društveno-politička istraživanja Mostar;
 4. Razmatranje prijedloga Statuta Doma zdravlja Drvar;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za organiziranje stručne konferencije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru na temu: „Prava djece-između teorije i prakse“;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na nacrt sporazuma u okviru implementacije Konvencije o policijskoj suradnji u jugoistočnoj Europi;
 7. Tekuća pitanja.

 

Share:

Dnevni red 15. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 26. listopada 2017. godine u 9 sati održat će se 15. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke).  Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red: 

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 14. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije da potpiše Sporazum o produžuju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja;
 3. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezima Hercegbosanske županije;
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju raspisivanja javnog natječaja za izbor ravnatelja Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Županijskom javnom  pravobraniteljstvu;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za proslavu Dana policije;
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju ovlaštenja – Ministarstvo unutarnjih poslova;
 8. Razmatranje mišljenja o važenju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju platnih razreda;
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za reguliranje djela troškova smještaja i prehrane pilotima Oružanih snaga BiH za vrijeme trajanja požara u Općini Drvar;
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje štete u općini Tomislavgrad;
 11. Razmatranje prijedloga Rješenja za imenovanje privremenog člana upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH;
 12. Razmatranje prijedloga Rješenja za imenovanje u Financijsko-informatičku agenciju ispred Hercegbosanske županije;
 13. Razmatranje Informacije o stanju duga zdravstvenih ustanova prema dobavljaču Elektroprivredi HZHB d.d. Mostar;
 14. Razmatranje Zaključka/akta Sindikata liječnika Hercegbosanske županije;
 15. Razmatranje Zahtjeva za nastavak pregovora oko zaključivanja Kolektivnog ugovora radnika zaposlenih u zdravstvu Hercegbosanske županije;
 16. Razmatranje Informacije o epizootiološkim prilikama na području Hercegbosanske županije u 2017. godini;
 17. Razmatranje Pisma namjere za sudjelovanje u drugoj fazi projekta Svjetske banke „Energetska efikasnost u BiH“;
 18. Tekuća pitanja.
Share:

Dnevni red 13. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak,12. listopada 2017. godine u 9 sati održat će se 13. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 12. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine;
 3. Razmatranje prijedloga Dokumenta okvirnog proračuna za razdoblje 2018.-2020.godina;
 4. Razmatranje Naputka za izradu zahtjeva za odobrenje proračunskih sredstava za  godina;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravaju financijskih sredstva  Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije kao financijska potpora za sponzoriranje maturalnih večeri srednjih škola Hercegbosanske županije, u školskoj 2016./2017. godini;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za imenovanje ravnatelja SSŠ Silvija Strahimira Kranjčevića iz Livna;
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku nabave udžbenika;
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za potporu u snimanju i realizaciji dugometražnog filma „Hajduk“;
 9. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Programa javnih investicija Hercegbosanske županije 2018-2020. godine;
 10. Informacija o stručno pedagoškom nadzoru;
 11. Tekuća pitanja.

 

Share:

Dnevni red 12. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 5. listopada 2017. godine u 9 sati održat će se 12. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 11. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje i davanje Mišljenja na prednacrt Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine;
 3. Razmatranje i davanje Mišljenja na nacrt Zakon o štrajku Federacije Bosne i Hercegovine;
 4. Razmatranje i davanje Mišljenja na nacrt Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova Federacije BiH;
 5. Razmatranje prijedloga Uredbe o turističkom zajednicama u Hercegbosanskoj županiji;
 6. Razmatranje prijedloga Sporazumima o osnivanju Zavoda za odgoj i obrazovanje;
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravaju financijskih sredstva za nabavu sezonskog cjepiva protiv gripe i cjepiva protiv bjesnoće;
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravaju financijskih sredstva Planinarskom društvu „Orlova stina“ Tomislavgrad;
 9. Razmatranje prijedloga Odluku o odobravaju financijskih sredstva Udruzi „Hrvatski pleter iz Drvara“;
 10. Razmatranje prijedloga Odluku o odobravaju financijskih sredstva Društvu hrvatskih književnika Herceg-Bosne;
 11. Razmatranje prijedloga Odluku o odobravaju financijskih sredstva Taekwondo klubu Magone Livno kao financijska potpora za organizaciju Međunarodnog natjecanja    „Livno Open 2017.“;
 12. Razmatranje prijedloga Odluku o imenovanju ravnatelja Srednje škole Glamoč;
 13. Razmatranje Zahtjeva Županijske bolnice „Dr. fra Mihovil Sučić“ Livno;
 14. Razmatranje prijedloga Odluke – nadzor Županijska bolnica „Dr. fra Mihovil Sučić“ Livno;
 15. Informacija – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
 16. Informacija o usvajanju tehničkih finaliziranih odgovora na upitnik Europske komisije;
 17. Tekuća pitanja.

 

Share:

Dnevni red 10. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 21. rujna 2017. godine u 9 sati održat će se 10. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 9. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije;
 3. Razmatranje prijedloga Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Službe za odnose s javnošću Vlade Hercegbosanske županije;
 4. Razmatranje prijedloga Odluku o usvajanju Programa raspodjele sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za sufinanciranje projekata ekoloških udruga za 2017. godinu;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju sredstava Ministarstvu gospodarstva u svrhu knjiženja troškova otpisa potraživanja;
 6. Razmatranje prijedloga Odluku o transferu sredstava iz Tekuće pričuve Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije za potporu manifestaciji „Dani drvarske drenjine“;
 7. Razmatranje Informacije o odvozu lignita iz kruga separacije lignita u Prologu;
 8. Tekuća pitanja.

 

Share:

Dnevni red 8. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 7. rujna 2017. godine u 9 sati održat će se 8. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 7. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Uredbe o turističkim zajednicama u Hercegbosanskoj županiji;
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Anekx broj 1 ugovora o koncesiji;
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva;
 5. Razmatranje prijedloga Memoranduma o razumijevanju i suradnji u oblasti zdravstvenih i medicinskih znanosti između Ministarstva civilnih poslova BiH i Državne komisije za zdravstvo i planiranje obitelji Narodne Republike Kine;
 6. Razmatranje prijedloga Dvogodišnjeg sporazuma o suradnji BIH i Regionalnog Ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Europu 2018/2019;
 7. Razmatranje prijedloga Sporazuma o osnivanju Zavoda za odgoj i obrazovanje;
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog Ugovora Ministarstvo unutarnjih poslova;
 9. Razmatranje Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava općinama Hercegbosanske županije za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, za školsku 2016./2017. godinu;
 10. Razmatranje prijedloga Zamolbe Ekološko ribolovne udruge Buško blato za financijsku pomoć pri uvođenju javne rasvjete u selo Podgradina;
 11. Razmatranje prijedloga Memoranduma o razumijevanju i suradnji u oblasti poljoprivrede, promociji agro-prehrambenog sektora i ruralnog razvoja između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva za politike poljoprivrede, prehrane i šumarstva Republike Italije;
 12. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju ovlaštenja Ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije da raskine Ugovor o koncesiji lovišta ”Šator”, broj: 08-05-26-2035/09 od 12. studenoga 2009. godine zaključenim s gospodarskim društvom “Finvest Ždralovac” d.o.o. iz Crnog Luga, općina Bosanko Grahovo;
 13. Razmatranje prijedloga Rješenja o isplati naknade za rad članovima Povjerenstva – Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
 14. Razmatranje prijedloga Rješenja o isplati naknade za rad članovima Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za prijam vježbenika VSS-e;
 15. Tekuća pitanja.

 

Share:

Dnevni red 7. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak,  31. kolovoza 2017. godine u 9 sati održat će se 7. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Općine (dvorana za sastanke)  u Tomislavgradu.  Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 6. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za reguliranje troškova smještaja i prehrane pilotima Oružanih snaga BiH za vrijeme trajanja požara na prostoru Hercegbosanske županije;
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju lovišta na privremeno korištenje;
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o financijskih sredstva Zakladi „Dr. Franjo Nevistić“ Zagreb kao financijska potpora za obnovu Hrvatskog doma „Stjepan Radić“ u Šujici;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju ovlasti Ministru unutarnjih poslova Kantona 10 za sklapanje Ugovora o zakupu;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju člana školskog odbora Gimnazije Marka Marulića iz Tomislavgrada;
 7. Tekuća pitanja.