Share:

Poziv za sudjelovanje na obukama Direkcije za europske integracije

Na temelju Plana obuka u oblasti europskih integracija za 2020. godinu koji sadrži sve elemente utvrđene članom 4. Odluke o obukama u oblasti europskih integracija („Službeni glasnik BiH“ br. 50/18 i 16/20), Direkcija za europske integracije objavljuje poziv za sudjelovanje na obukama Direkcije za europske integracije u IV kvartalu 2020. godine i poziva sve zainteresirane da se prijave.    S obzirom na epidemiološku situaciju, sve obuke do kraja 2020. godine biti će online, tj. održat će se u formi webinara.

Detaljne informacije o navedenim obukama mogu se pronaći na web-linku Direkcije za europske integracije:

http://www.dei.gov.ba/dei/media_servis/vijesti/default.aspx?id=23415&langTag=hr-HR

Share:

Poziv za sudjelovanje na obukama Direkcije za europske integracije

Direkcija za europske integracije objavljuje poziv za sudjelovanje na obukama Direkcije za europske integracije u I kvartalu 2020. godine i poziva sve zainteresirane da se prijave. Obuke će se održati u Banja Luci, Zenici i Sarajevu na temelju Plana obuka u oblasti europskih integracija za 2020. godinu koji sadrži sve elemente utvrđene članom 4. Odluke o obukama u oblasti europskih integracija („Službeni glasnik BiH“ broj 50/18).

Detaljne informacije o navedenim obukama mogu se pronaći na web-linku Direkcije za europske integracije:

http://www.dei.gov.ba/dei/media_servis/vijesti/default.aspx?id=22862&langTag=hr-HR

Share:

Europska Komisija objavila Javni poziv za organizacije civilnog društva

Europska je Komisija 17. prosinca 2019. godine objavila Javni poziv za organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine za podnošenje projektnih prijedloga, točnije 1. korak podnošenja Koncepta-Concept Note – za projekte iz nekoliko tematskih oblasti kao što su: obrazovanje, zdravstvo, socijalna inkluzija, okoliš i klimatske promjene, pitanja mladih, kulture, poduzetništva, ženskih prava, slobode medija, borbe protiv korupcije i jačanja političkog pluralizma.

Više informacija o pozivu “Civil Society Facility and Media Programme for Bosnia and Herzegovina 2019 – Support to existing and newly established CSOs networks in various areas“, možete naći na slijedećem linku:

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1578918542182&do=publi.detPUB&searchtype=QS&aoref=167126&orderbyad=Desc&orderby=upd&page=1&nbPubliList=15&userlanguage=en

Za više informacija za prijavitelje iz Hercegbosanske županije, kontakt mail je sektor.razvoj@vladahbz.com. Rok za prijavu projekata je: 12.02.2020 do 12:00 h.

Share:

 „Korištenje JASPERS instrumenta i priprema infrastrukturnih projekata“

JASPERS (Zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama) je zajednička pomoć za podršku projektima  u europskim regijama i predstavlja inicijativu Europske komisije i  Europske investicijske banke koja za cilj ima pružanje potpore državama članicama Europske unije i drugim državama korisnicama u pripremi velikih infrastrukturnih projekata za financiranje iz europskih strukturnih  i investicijskih fondova (ESIF), kao i Mehanizma za povezivanje Europe (CEF) i Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA). Bosna i Hercegovina je pristupila ovom instrumentu  u kolovozu 2019. godine i kao korisnica IPA  sredstava može koristiti stručnu podršku  JASPERS-a bez  financijskih naknada. Riječ je o tehničkoj pomoći za projekte koje financira EU iz bilo kojih Programa ili se planiraju IPA sredstva a u većini slučajeva se  pruža savjetovanje u svim fazama projektnog ciklusa kao i jačanje kapaciteta, pomoć pri izradi tehničke i ostale dokumentacije, studije izvodljivosti, financijske i ekonomske analize, analize rizika i slično.

Pomoć JASPERS-a je dostupna u svim  fazama projektnog ciklusa, od planiranja do realizacije,  u sektorima kao što su Energija i čvrsti otpad, Željeznice, zrak i more; Ceste;  Pametni razvoj; Vode i otpadne vode te kros-sektorski projekti . Radionica za pripremu infrastrukturnih projekata održana u Sarajevu aktivnost je u sklopu JASPERS podrške  Bosni i Hercegovini   a materijale i prezentacije (na engleskom jeziku),korištene na radionici možete  naći u Dokumentima, ili ovdje.

Za više informacija korisnicima iz Hercegbosanske županije ili potencijalnim prijaviteljima, kontakt je mail: sektor.razvoj@vladahbz.com,  Sektor za razvoj  pri Stručnim službama Vlade HBŽ.

Share:

Direkcija za europske integracije objavila je Javni poziv za dostavljanje radova za izbor najbolje novinarske priče o procesu pristupanja BiH u EU za 2020. godinu

Direkcija za europske integracije, u suradnji s Društvom novinara BiH i uz financijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju (Sida), a u okviru aktivnosti na obilježavanju Dana Europe i Europskog tjedna u BiH u 2020. godini, objavila je Javni poziv za dostavljanje radova za izbor najbolje novinarske priče o procesu pristupanja BiH u EU za 2020. godinu.

Javni poziv za dostavljanje radova je otvoren od 31.10.2019. godine do 31.03.2020.

Nagrada se dodjeljuje u tri kategorije:

1)      Najbolja novinarska priča objavljena u tiskanom mediju

2)      Najbolja novinarska priča objavljena na internet news portalu (ova kategorija uključuje i novinske agencije)

3)      Najbolja novinarska audio/video priča objavljena u elektroničkom mediju (TV i/ili radio).

Za svaku od tri kategorije će biti dodijeljena po jedna nagrada, a nagrada je laptop računalo. Nagrade će biti uručene na događaju upriličenom povodom obilježavanja Dana Europe i Europskog tjedna u BiH u svibnju 2020. godine.

Na Javni poziv se mogu prijaviti novinarski radovi objavljeni u medijima u BiH u razdoblju od dana objave Javnog poziva (31.10.2019.) do njegovog zatvaranja (31.03.2020.). Radove može prijaviti autor osobno ili imenovani predstavnik medija. Odluku o izboru najbolje novinarske priče donosi ocjenjivački sud koji se sastoji od šest članova (tri člana iz Društva novinara BiH i tri iz Direkcije za europske integracije).

Radovi se dostavljaju e-mailom na adresu novinarska_nagrada@dei.gov.ba, s naznakom “Za nagradu za najbolju novinarsku priču“. Prijava treba sadržavati podatke o autoru (ime i prezime, medij u kojem je priča objavljena i kontakt podaci) i web link na objavljeni tekst, odnosno audio/video priču ili skeniranu kopiju teksta objavljenog u tiskanom mediju. Ako audio/video priča nije objavljena na web platformi potrebno je dostaviti koristeći Wetransfer, OneDrive ili Google Drive, uz uredničku potvrdu o objavi audio/video priče u mediju.

Cijeli tekst Javnog poziva i ostale informacije dostupne su i na stranici DEI-a, link: http://dei.gov.ba/dei/media_servis/vijesti/default.aspx?id=22526&langTag=hr-HR ali i na stranici Vlade HBZ u rubrici EU integracije, Dokumenti. ovdje

Novinari i mediji s područja Hercegbosanske županije detaljnije informacije o temama, koje su predmet Javnog poziva, mogu dobiti i u Sektoru za razvoj pri Stručnim službama Vlade HBŽ, kontakt mail: sektor.razvoj@vladahbz.com.

Share:

Održavanje sastanaka za IPA III instrument

Sektor za razvoj pri Stručnim službama Vlade Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane da će se  IPA III informativni sastanci održati  u Sarajevu 06.12. 2019. u 11:00 sati u Velikoj sali (amfiteatru) Parlamentarne skupštine BiH te u Mostaru  11.12.2019. godine sa početkom u 11:00 sati u konferencijskoj sali u Zgradi federalnih institucija, Ante Starčevića bb.

Direkcija za europske integracije i Ured DIPAK pozivaju organizacije civilnog društva da sudjeluju na informativnim sastancima o IPA III u Sarajevu i Mostaru.

Informacije o novom instrumentu pretpristupne pomoći za razdoblje 2021.-2027. (IPA III) prezentirat će predstavnik Delegacije Europske unije Richard Máša i predstavnici Direkcije za europske integracije.

S obzirom na ograničenost prostora, maksimalan broj sudionika, predstavnika organizacija civilnog društva predviđenih za sesiju u Sarajevu je 20, a za Mostar 5. Svaku prijavljenu organizaciju civilnog društva može predstavljati maksimalno jedan sudionik. Sve zainteresirane organizacije civilnog društva svoje sudjelovanje na sastancima u Sarajevu ili Mostaru mogu prijaviti putem e-maila na adresu: naida.dilic@dei.gov.ba.

Poziv vrijedi i za jedinice lokalne samouprave te sudionike sa županijskog administrativnog nivoa. Potrebna je ranija prijava na objavljene mail-ove radi ulaska u službene prostorije institucija.  Predstavnici iz Hercegbosanske županije svoje sudjelovanje mogu prijaviti i na  mail: sektor.razvoj@vladahbz.com.

Očekivano trajanje sastanka je do dva sata, maksimalno tri u ovisnosti od trajanja rasprave.

Share:

Seminar na temu „Transpozicija EU zakonodavstva u Belgiji“

U četvrtak, 28. studenog u Sarajevu je održan informativni seminar na temu „Transpozicija EU zakonodavstva u Belgiji“.

Seminar je organiziran na inicijativu i pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Belgije – diplomatskog ureda Kraljevine Belgije u BiH, a u suradnji s Delegacijom EU u BiH i  Direkcijom za europske integracije.

Predstavnicima institucija u Bosni i Hercegovini prezentiran je federalni belgijski sustav usklađivanja zakonodavstva, kao i procedura i koordinacija, te funkcioniranje mreže eurokoordinatora u Kraljevini Belgiji. Razgovaralo se i o trenutnim izazovima  BiH u procesu usklađivanja.

Različito i nekoordinirano preuzimanje propisa Europske unije u Bosni i Hercegovini predstavlja jedan od najvećih problema  za  ispunjavanje pravnog kriterija, te je stoga neophodno je da se usklađivanje provodi planski, koordinirano i na harmoniziran način na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine.

Na seminaru su, između ostalih, sudjelovali i predstavnici Sektora za razvoj Hercegbosanske županije kako bi se dodatno upoznali sa predstojećim obavezama u procesu europskih integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.

 

 

Share:

Informacija o aktivnostima u svezi procesa europskih integracija BiH

zgrada vladeVlada Hercegbosanske županije je na svojoj 36. sjednici, održanoj 12. svibnja 2016. godine, razmatrala i primila k znanju Informaciju o aktivnostima u svezi procesa europskih integracije BiH, koju je sačinio stručni suradnik za EU integracije Hercegbosanske županije, Ante Semren.

U informaciji se navodi kaje su to obaveze koje za institucije BIH pa i Hercegbosansku županiju proizlaze iz procesa europskih integracija.

Cijeli proces europskih integracija Bosne i Hercegovine složen je proces koji zahtijeva maksimalnu angažiranost svih osoba koje sudjeluju u aktivnostima vezanim za približavanje BiH Europskoj uniji. Uspostavljanjem sustava koordinacije, opseg odgovornosti i obaveza županija u ovom procesu se dramatično povećao, s obzirom da su županijski predstavnici prisutni u svim tijelima i imaju pravo glasa o svim pitanjima iz svoje nadležnosti. Stoga je potrebna stalna komunikacija između EU koordinatora i kontakt osoba ministarstava Hercegbosanske županije kako bi sve obaveze koje za našu županiju proizlaze iz ovog procesa bile adekvatno izvršene.

Cjelovitu Informaciju o aktivnostima u svezi procesa europskih integracija BiH možete preuzeti OVDJE.

Share:

Informacija u svezi Odluke o sustavu koordinacije procesa Europskih integracija Bosne i Hercegovine

zgrada vladeVlada Hercegbosanske županije na sjednici, 25. veljače 2016. godine detaljno je razmatrala Informaciju u svezi s Odlukom o sustavu koordinacije procesa Europskih integracija BiH.

Sustav koordinacije obuhvaća suradnju svih razina vlasti prema horizontalnoj i vertikalnoj liniji.

Informaciju u svezi Odluke o sustavu koordinacije procesa Europskih integracija Bosne i Hercegovine možete preuzeti OVDJE.