3U zgradi Općine Bosansko Grahovo jučer je u organizaciji misije OESS-a održan Okrugli stol o temi vertikalna suradnja između nižih i viših razina vlasti u Hercegbosanskoj županiji o koncesijama.

Okruglom stolu na kojem je Ivan Topić, predsjednik radne grupe za izradu FBiH Zakona o koncesijama prezentirao nova planirana rješenja o pitanju koncesija na razini Federacije Bosne i Hercegovine nazočili s1u predstavnici Vlade Hercegbosanske županije, predstavnici općina i općinskih vijeća iz županije.

Ministri u Vladi Hercegbosanske županije, Ivica Brešić, Aleksandar Štrbac i Hikmet Hodžić prezentirali su podatke o koncesijama koje su dane na prirodne resurse u županiji.

Tijekom Okruglog stola razgovaralo se i raspravljalo o predmetima koncesija, postupku dodjele, nedostacima u postojećoj zakonskoj regulativi za realizaciju koncesijskih ugovora, sličnostima/različitostima između koncesija javno-privatnog partnerstva i zakupa kao i o raspodjeli prihoda.

Nakon što su upoznati s planiranim zakonskim rješenjima predstavnici općina iznijeli su svoje stavove o praksama vezano za dobivene koncesije na prostoru Hercegbosanske županije te iznijeli prijedloge za unapređenje dodjele koncesija.