Urednik

Share:

Čestitka u povodu Ramazanskog Bajrama

U povodu Ramazanskog Bajrama predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić s ministrima u Vladi uputio je čestitku: “Neka vam ovaj veliki blagdan donese obilje mira i sreće, radosti i obiteljskog zajedništva. Duhovne poruke Ramazanskog bajrama neka budu nadahnuće svima za jačanje međuvjerske tolerancije, uzajamnog poštovanja i solidarnosti.

Bajram Šerif Mubarek Olsun“

Share:

Zdravstvenim ustanovama na području Hercegbosanske županije 2 milijuna KM potpora

Na današnjoj 62. sjednici Vlada Hercegbosanske županije utvrdila je prijedlog Odluke o pravu na porodiljnu naknadu uposlenim majkama. Ovim prijedlogom Odluke, uz ostalo, bliže se uređuje: pravo na porodiljnu naknadu uposlenoj majci za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta, (u daljem tekstu: pravo na porodiljnu naknadu), pravo oca i usvojitelja djeteta na porodiljnu naknadu, visina naknade, trajanje prava, financijska sredstva, postupak za ostvarivanje prava, zahtjev za doznačavanje sredstava i nadzor nad provođenjem Odluke. Potrebna financijska sredstva za provođenje ove Odluke već su planirana Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu. Prijedlog Odluke bit će upućen u skupštinsku proceduru.

Na sjednici donesena je Odluka o  usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Potpore zdravstvenim institucijama“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih  u iznosu od 1.000.000,00 KM. Raspodjela sredstava s tekućeg transfera „Potpore za zdravstvene institucije“ vršit će se u svrhu potpora zdravstvenim institucijama za izmirenje povećanja neto satnice sa 2,00 KM na 2,24 KM te pokriće dijela povećanja koeficijenta za obračun plaće za doktore na temelju potpisanih kolektivnih ugovora u 2018. godini.

Vlada je razmotrila i donijela Odluku o davanju prethodne suglasnosti na tekst Prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava tekućih potpora zdravstvenim ustanovama koju donosi Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije u iznosu od 1.000.000,00 KM i to 500.000,00 KM Županijskoj bolnici „dr. Fra Mihovil Sučić“ Livno, a 500.000,00 KM domovima zdravlja s područja Hercegbosanske županije.

Donesena je Odluka o usvajanju Akcijskog plana 2019 – 2021 za provedbu „Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2016 – 2022.“ Integrirana strategija razvoja Hercegbosanske županije 2016-2020 je od 2016. godine po usvajanju, ključni strateško-planski dokument županije koji potiče i usmjerava budući rast i razvitak županije. Integrirana strategija razvoja u Hercegbosanskoj županiji nastala je kao potreba za usmjeravanjem financijskih i ljudskih resursa u glavne sfere razvoja. Kompletan Akcijski plan provedbe Strategije razvoja HBŽ 2016-2020 s pripadajućim tabelama će nakon usvajanja na sjednici Vlade Hercegbosanske županije, biti dostupan na Stranici Vlade Hercegbosanske županije u rubrici Strategija razvoja.

Vlada je razmatrala prijedlog i donijela Odluku o primanju k znanju Informacije o procesu planiranja i programiranja IPA 2019. IPA 2020.

Razmatran je prijedlog Odluke Uprave za ceste Hercegbosanske županije i uz određene izmjene na sjednice donijeta je Odluka o davanju suglasnosti na Plan i program zaštite održavanja sanacije i rekonstrukcije javnih županijskih cesta u 2019. godini. Za realizaciju Plana i program zaštite održavanja sanacije i rekonstrukcije javnih županijskih cesta u 2019. godini osigurana su financijska sredstva na rashodovnoj strani korisnika Uprave za ceste Hercegbosanske županije u Proračunu Hercegbosanske županije za 2019. godinu. Ukupna sredstva za ovu namjenu iznose 4.075.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva graditeljstva obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije Hercegbosanske županije donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za sufinanciranje projekata ekoloških udruga iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu, s kriterijima raspodjele u iznosu od 30.000,00 KM. Sredstva su planirana u Proračunu Hercegbosanske županije za tekuću godinu.

Javi poziv raspisat će Ministarstvo graditeljstva obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije. Također, Vlada je utvrdila prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene o usklađenosti zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole s dokumentom prostornog uređenja šireg područja. Mandat Povjerenstvu traje najdulje 2 godine i ovaj prijedlog Odluke bit će upućen u skupštinsku proceduru.

Razmatrana je Informacija o pregovorima između pregovaračkih timova Vlade Hercegbosanske županije i Sindikata djelatnika MUP-A Hercegbosanske županije.

Razmatrano je Izvješće o radu Županijskog javnog pravobraniteljstva za razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine i bit će upućeno na daljnje postupanje u Skupštini Hercegbosanske županije. Također, razmatrano je i primljeno k znanju Izvješće o radu Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije za 2018. godinu, te Plan aktivnosti za 2019. godinu i Plan i struktura prihoda Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije za 2019. godinu. Donijeta je Odluka o odobravanju sredstava Agenciji za privatizaciju Hercegbosanske županije za 2019. godinu u iznosu od 240.000,00 KM.

U dijelu sjednice Vlada je razmotrila i primila k znanju Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava „Transfer udrugama građana“ za 2018. godinu Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.

Share:

Javni natječaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2019. godinu

Vlada Hercegbosanske županije obavještava da je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2019. godinu. Grant sredstva će se dodjeljivati za osam kategorija projekata:

  • Poticaji inovatorima – pojedincima
  • Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama
  • Unaprjeđenje institucijske poduzetničke infrastrukture
  • Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO I HACCP standard i osiguranje CE znaka)
  • Poticaji opstanku tradicionalnih i starih zanata
  • Poticaji razvoju vezanih i posebnih obrta
  • Poticaji novoosnovanim subjektima MSP
  • Jačanje konkurentnosti MSP-A

Podnositelji prijava pripremaju prijave u skladu sa Smjernicama za podnositelje prijava po pojedinim projektima.

Prijave se dostavljaju zaključno sa 21. 6. 2019. godine, odnosno prihvatit će se prijave koje imaju poštanski žig najkasnije s navedenim datumom.
Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2019. godinu možete preuzeti OVDJE.

Share:

Isplaćene stalne i jednokratne novčane pomoći, dječji doplatak, porodiljine naknade i sredstva civilnim žrtvama rata za mjesec travanj 2019. godine

U petak, 24. svibnja 2019. godine isplaćene su stalne novčane pomoći i jednokratne novčane pomoći osobama na području Hercegbosanske županije za mjesec travanj 2019. godine.

Ministarstvo financija Hercegbosanske županije u suradnji s Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih isplatilo je stalne novčane pomoći za 664 osobe u iznosu od 66.400,00 KM, a za jednokratne novčane pomoći isplaćeno je za taj mjesec 6.300,00 KM. Tim osobama plaćeno je i zdravstveno osiguranje za mjesec travanj 2019. godine u iznosu od 14.381,70 KM.

Istog dana za mjesec travanj 2019. godine isplaćena su sredstva za dječji doplatak, porodiljine naknade i sredstva civilnim žrtvama rata.

Iznos od 176.550,00 KM isplaćen je na ime dječjeg doplatka za 5 885 djece s područja Hercegbosanske županije. Ministarstvo financija Hercegbosanske županije je na ime 119 rodilje koje su u radnom odnosu isplatilo 84.041,23 KM, a na ime 147 neuposlene rodilje iznos od 18.400,00 KM.

Na ime 82 civilne žrtve rata isplaćen je iznos od 26.058,67 KM.

Share:

Održana edukacija učenika iz oblasti zaštite i spašavanja u najbrojnijoj livanjskoj osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića

Jučerašnjom edukacijom učenika i prosvjetnih djelatnika iz oblasti zaštite i spašavanja u najbrojnijoj livanjskoj osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića okončana je edukacija učenika viših razreda u svim osnovnim školama na području Hercegbosanske županije. Tjedan prije edukacija učenika održana je u područnim osnovnim školama Ivana Gorana Kovačića u Zabrišću, Guberu, Orguzu i Lištanima.

Realizacijom navedene edukacije učenika u matičnoj školi Ivana Gorana Kovačića u Livnu ujedno je okončana edukacija svih učenika i prosvjetnih djelatnika koja je započela prije par godina i kojom je obuhvaćeno više od 8 tisuća predškolske i školske djece. Naime, sa edukacijom se prvo krenulo u vrtićima i malim školama, a onda sa učenicima osnovnih i srednjih škola u svih šest općina na prostoru Hercegbosanske županije. Edukaciju je provela načelnica za strukturu i obuku Uprave civilne zaštite HBŽ Diana Čačija sa suradnicima.

Uz prigodnu video projekciju o najčešćim prirodnim i drugim nepogodama na prostoru Hercegbosanske županije, učenici se upoznaju s osnovnim pravilima ponašanja u slušaju pojave prirodne ili neke druge opasnosti, nesreće i katastrofe te kako pravodobno reagirati dok ne stignu žurne spasilačke službe odnosno žurne službe zaštite i spašavanja. Učenici i prosvjetni djelatnici dobili su prigodne priručnike i brošure- Obiteljski priručnik za ponašanje u slučaju prirodnih i drugih nesreća i Upute za postupanje u opasnostima, nesrećama i katastrofama.

Budući da je svibanj, mjesec zaštite od požara, a zaštita od požara je jedna od najvažnijih mjera u cijelom sustavu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, ravnateljima škola su dane smjernice za zaštitu od požara u školskim ustanovama, a učenici su se upoznali s radom i aktivnostima žurnih službi koje su na raspolaganju svim građanima, a to su: Vatrogasno društvo Livno, Policijska uprava Livno, Crveni križ Livno, timovi za razminiranje za našu županiju i Gorska služba spašavanja HBŽ.

Cilj navedene edukacije koju provodi Uprava civilne zaštite Hercegbosanske županije u suradnji s općinskim Službama civilne zaštite i ravnateljima osnovnih škola jeste podizanje svijesti svakog pojedinca o važnosti preventivnog djelovanja u cijelom sustavu zaštite i spašavanja kako bi posljedice od ugroza i nepogoda po živote ljudi i materijalnih dobara bile svedene na najmanju moguću mjeru te ukazati učenicima na važnost samozaštite i dobre pripreme školskog, odnosno obiteljskog plana u slučaju neke nepogode, kazala je Diana Čačija, načelnica za obuku županijske Uprave civilne zaštite, dodavši da je važno upoznati učenike s aktivnostima i brojevima žurnih službi koji se koriste samo u slučaju hitnosti i koji su na raspolaganju građanima 24 sata.

Čačija je pojasnila da će anketna pitanja za učenike i prosvjetne djelatnike koje je dobila svaka škola u kojoj je provedena edukacija, nakon provedene analize biti smjernice daljnjih aktivnosti u školskim ustanovama po pitanju protupožarne zaštite i provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja kako bi posljedice od bilo koje ugroze ili nepogode po živote ljudi i materijalnih dobara bile svedene na najmanju moguću mjeru.

Share:

Obavijest za voćare

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava voćare da nestabilne klimatske prilike pogoduju infekcijama uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) zbog čega je potrebno izvrštiti zaštitu nasada jabuka jednim od pripravaka: Score 250 EC, Difcor, Argo EC ili Indar 5 EW.

Navedeni pripravci djeluju i na zaštitu od pepelnice (Podosphaera leucotricha).

Radi produženog preventivnog djelovanja spomenutim pripravcima može se dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja: Dithane M-45, Manfil 75 WG, Mankozeb, Penncozeb 75 DG ili Delan 700 WDG.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

 

 

 

 

 

 

 

 

Share:

Za obavljanje pripravničkog staža 88 vježbenika u tijelima Vlade Hercegbosanske županije osigurano 1.280.000,00 KM

Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava Ostale potpore pojedincima-pripravnici utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 1.280.000,00 KM. Od ovog iznosa 970.000,00 KM osigurano je iz Proračuna Hercegbosanske županije, a 310.000,00 KM od Zavoda za zapošljavanje Federacije BiH. Sredstva iz ove Odluke mogu se koristiti samo za utvrđenu namjenu sukladno odredbama Zakona o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije u 2019. godini koji su primljeni po Planu prijema vježbenika visoke stručne spreme za 2018 godinu od 7. lipnja 2018. godine (ukupno 60 vježbenika) objavljenog u „Narodnim novinama Hercegbosanske županije“ broj: 6/18 Zaključka broj: 01-02-120-3/18 objavljenog u „Narodnim novinama Hercegbosanske županije“ broj: 8/18 i za vježbenike po aktu od strane Žalbenog vijeća Vlade Hercegbosanske županije od 6. veljače 2019. godine po kojem su usvojene žalbe vježbenika u Hercegbosanskoj županiji (ukupno njih 28).

Vlada je razmotrila i donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s tekućeg transfera „Tekući prijenosi“ Beneficije za socijalnu zaštitu, Ostale potpore pojedincima – Civilne žrtve rata, Ostale isplate pojedincima – Porodiljni dopust, ostale isplate pojedincima – Dječji doplatak utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 4.830.000,00 KM.

Također, nakon razmatranja donijeta je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava Transfer udrugama građana i Transfer udrugama Crveni križ Hercegbosanske županije i invalidne osobe utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 40.000,00 KM.

Tijekom sjednice donijeta je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava „Potpora stipendiranja studenata“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u iznosu od 50.000,00 KM.

Vlada je razmotrila prijedlog i donijela Odluku o kriterijima korištenja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Proračuna Hercegbosanske županije. Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za korištenje sredstava „Tekuće rezerve“ i obrazac za dodjelu sredstava iz „Tekuće rezerve“ Proračuna Hercegbosanske županije.

Nakon razmatranja prijedloga donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava MUP-a Hercegbosanske županije za 2019. godinu u iznosu od 1.351.720,00 KM. Ova sredstva prema Programu bit će utrošena za kapitalne izdatke i izdatke za materijal i usluge.

U dijelu sjednice razmotren je prijedlog za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za uposlenike MUP-a Hercegbosanske županije. Nakon razmatranja donesen je Zaključak kojim je imenovano Povjerenstvo Vlade Hercegbosanske županije koje će u ponedjeljak, 27. svibnja 2019. godine u 9 sati u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održati sastanak sa Sindikatom MUP-a i razgovarati o svim pitanjima.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava s tekućeg transfera „Tekući prijenosi“ za 2018. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava „Transfer udrugama građana – Crveni križ Hercegbosanske županije za 2018. godinu, Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava s tekućeg transfera „Ostale potpore pojedincima – Pripravnici“ za 2018. godinu, Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava s tekućeg transfera „Potpore za zdravstvene institucije“ za 2018. godinu i Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava „Potpora stipendiranja studenata“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije.

Podnesena je na sjednici i primljena k znanju informacija za izradu DOP – a Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje 2020.-2022. godine.

 

 

 

 

 

Share:

Obavijest zdravstvenim djelatnicima o polaganju stručnih ispita

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije obavještava zdravstvene ustanove u Hercegbosanskoj županiji da je polaganje stručnih ispita zdravstvenih djelatnika srednje stručne spreme zakazano dana 5. lipnja 2019. godine (srijeda) u 12,00 sati u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu.

Prijave za polaganje stručnih ispita podnose se u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Tomislavgrad do 3. lipnja 2019. godine kod tajnice Povjerenstva.

Sve dodatne informacije možete preuzeti OVDJE  ili u rubrici dokumenti Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih.

 

Share:

Održana završna radionica i prezentacija prijedloga Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Hercegbosanske županije 2019.-2025.

U Hotelu „B&M Livno“ danas je održana završna prezentacija prijedloga dokumenta Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Hercegbosanske županije 2019.-2025. Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Hercegbosanske županije za razdoblje 2019.-2025. predstavlja razvojni dokument u području ruralnog razvoja i poljoprivredno-prehrambenog sektora na temelju kojeg su predložene jasne smjernice, aktivnosti i pravci djelovanja.

Ovaj dokument izrađen je u okviru FAO projekta „Podrška pripremama za planiranje i provođenje pilot projekta ruralnog razvoja u zajednici na području Hercegbosanske županije“ GCP/BiH/008/HUN.

Strategija razvoja poljoprivredne i ruralnih područja Hercegbosanske županije 2019.-2025. ima za cilj izgradnju i razvoj kapaciteta za participativni pristup u načelima i praksama ruralnog razvoja na različitim administrativnim razinama s naglaskom na županijsku i općinsku razinu. U Hercegbosanskoj županiji poljoprivreda s prehrambenim sektorom ima važnu ulogu u društveno ekonomskom razvoju. Strategija sa svojom strukturom i predloženim mjerama treba udovoljiti potrebama razvoja ruralnih područja Hercegbosanske županije prema principima suvremenog programiranja razvoja ruralnih područja.

Projekt je financirala Vlada Mađarske, a provodila ju je organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu UNFAO u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije.

Završnoj prezentaciji Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Hercegbosanske županije 2019.-2025. nazočili su ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, Ivica Brešić, ministri u Vladi Hercegbosanske županije, Stipan Šarac, Petar Galić, Vasilija Broćata i Hikmet Hodžić, potom savjetnica predsjednika Vlade za gospodarstvo i financije, Ivana Mišković, načelnica Savjetodavne i uzgojno-selekcijske službe, Silvija Jozić, predstavnici Grada Livna i općina Bosansko Grahovo i Tomislavgrad, kao i znatan broj poljoprivrednih proizvođača s područja Livna i županije.

Na početku završne prezentacije nazočne je pozdravio u govoru ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, Ivica Brešić naglasivši značaj ovog projekta uz zahvalu na financijskoj potpori Vladi Mađarske, naglasivši da je Vlada Hercegbosanske županije prihvatila spomenuti program.O glavnom ishodu Strategije na završnoj prezentaciji s preporukama govorio je Morten Kvistgaard, viši međunarodni savjetnik za politiku ruralnog razvoja FAO. Aktivnosti, kako je rekao na Strategiji počele su u siječnju i srpnju 2017. godine i ona se temelji na analizi situacije. Među ostalim predstavio je pet općih ciljeva Strategije i devet mjera ruralnog razvoja.

Video pozivom glavne rezultate studijskog putovanja o ruralnom razvoju organiziranog u Mađarskoj predstavila je Anetta Szilogyi, savjetnica za ruralni razvoj FAO, a rodnu komponentu projekta, kao i obuku za žene male proizvođače sira o dobrim higijenskim praksama u proizvodnji sireva od nepasteriziranog mlijeka i mliječnih proizvoda i standarda kvalitete predstavila je Aroa Santiago Bautista, službenica za socijalnu zaštitu FAO.

Predstavljena je i Studija izvodljivosti o održivom razvoju ruralnog turizma s preporukama koju je radila i predstavila profesorica Suzana Đorđević Milošević, vanjska suradnica i konzultant FAO za ruralni razvoj.

O zdravlju životinja s preporukama govorio je Nihad Fejzić, trener za zdravlje životinja i stručnjak za proširenje FAO. Sabahudin Bajramović, nacionalni savjetnik za strateško planiranje ruralnog razvoja u sklopu ovoga projekta predstavio je planove ruralnog razvoja Grada Livna i Općine Bosansko Grahovo 2019.-2024.

Predstavljeni su i rezultati natjecanja u kvaliteti sira, također organiziranog u sklopu projekta kao i najavljeni grantovi za  male investicije, posebna komponenta projekta koja je provedena Javnim pozivom u ove dvije općine. Nakon ovog predstavljanja, na kraju radionice nazočnima se zahvalio Vlado Pijunović, voditelj UNFAO ureda u BiH i zahvalio na suradnji i dolasku