Trg Domovinskog rata 5
80101 Livno
Tel: (+387) 034 / 200-321
e-mail: ap@vladahbz.com

Djelatnost i nadležnost Agencije za privatizaciju

Djelatnost Agencije za privatizaciju jesu obavljanje stručno-tehničkih poslova u svezi s odobravanjem i provedbom privatizacije. Agencija obavlja i edukativne i savjetodavne poslove u svezi s privatizacijom.
U okviru svoje djelatnosti Agencija ima javne ovlasti za donošenje pojedinačnih upravnih akata sukladno Zakonu o općem upravnom postupku.
Agencija:
– odobrava program privatizacije i početnu bilancu stanja poduzeća s teritorija svoje nadležnosti;
– odlučuje o načinu privatizacije poduzeća s teritorija svoje nadležnosti u slučaju kad poduzeće u propisanom roku ne podnese program privatizacije ili je program odbijen;
– odlučuje o načinu i sprovodi postupak privatizacije;
– zaključuje ugovor o prodaji dionica poduzeća, o drugim metodama i načinima upravljanja poduzećima;
– utvrđuje povoljnije uvjete prodaje i plaćanja za poduzeća koja se ne privatiziraju sukladno
– načinu i uvjetima određenim kod odobravanja programa privatizacije;
– objavljuje i provodi prodaju poduzeća u postupku male privatizacije;
– upravlja i raspolaže neprodanim dionicama poduzeća;
– organizira i podstiče obrazovanje iz područja privatizacije;
– pruža savjetodavnu pomoć poduzećima u privatizaciji na teritoriju svoje nadležnosti;
– obavlja i druge poslove u svezi s privatizacijom utvrđene zakonom i drugim propisima.